O společnosti

O společnosti

Naše společnost je specialistou v Energetickém facility managementu - nabízí široké spektrum servisu včetně konzultací, plánování, operativy, projekce, realizace, financování a provozování energetických systémů a celků. Výsledkem je implementace "řešení na míru" pro každého jednotlivého klienta tak, aby získal kompletní servis za maximálně efektivní cenu. Jsme dodavatelem tepelné energie, elektrické energie a zemního plynu.

Historie

 • V roce 1996 v Plzni společnosti Pražská teplárenská a.s. a Greentherm Holding, a.s. se specializací na provozování energetických zdrojů a sítí zakládají firmu pod názvem Česká teplárenská s. r. o.
 • V roce 1997 jsme již pod názvem České teplo s. r. o. vstoupili do segmentu výroba a rozvod tepla.
 • V roce 1999 jsme se stali privátní společností.
 • V roce 2001 bylo v rámci naší expanze otevřeno obchodní zastoupení v Praze, kde máme od roku 2003 sídlo.
 • V roce 2005 jsme vstoupili do segmentu výroba a prodej elektrické energie.
 • V roce 2007 byla zahájena spolupráce na developerských projektech.
 • V roce 2009 jsme rozšířili činnost na oblast datových služeb.
 • V roce 2013 byl zahájen prodej plynu a elektrické energie i pro domácnosti

Cíle a politika společnosti

Společnost České teplo usiluje o to, aby pro své klienty byla vždy spolehlivým, silným a stabilním partnerem.

Politika integrovaného systému řízení naší společnosti je nedílnou součástí strategického řízení společnosti a vychází z dlouhodobých strategických záměrů, povědomí o vnitřních i vnějších aspektech svého podnikatelského okolí a respektuje relevantní požadavky zainteresovaných stran. Vedení naší společnosti se zavazuje trvale zlepšovat výkonnost, účinnost a efektivitu svého integrovaného systému řízení naplňováním následujících zásad této politiky:
 • Nejlevnější je energie efektivně spotřebovaná anebo ta nevyrobená.
 • Nejlépe vynaložená je energie, která vede ke spokojenosti našich zákazníků.
V oblasti kvality
zdokonalovat přístup k realizaci zakázek a plnění požadavků zadavatele
 • vysokou kvalitou poskytované služby
 • dodržováním sjednaného rozsahu služby
 • profesionálním jednáním všech pracovníků
 • udržením a postupným zvyšováním podílu na dodávkách tepla a elektrické energie, včetně návrhu, montáže a servisu příslušných zařízení
 • trvale se zlepšující prosperitou firmy
 • upevňováním dobrého jména firmy v regionu Praha a okolí
zvyšovat odbornou úroveň pracovníků
 • vzděláváním i mimo zákonné požadavky
 • zdůrazňováním plnění požadavků zákonů, nařízení, norem a jiných všeobecně závazných předpisů
V oblasti životního prostředí
 • respektovat zákony, vztahující se k životnímu prostředí
 • identifikovat vlivy na životní prostředí jak ve vlastní organizaci, tak u zákazníků, kterým je poskytovaná služba
 • plnit cíle a cílové hodnoty v oblasti zlepšování životního prostředí
 • do ochrany životního prostředí zapojit všechny pracovníky, dodavatele i zákazníky
 • rozvíjet programy zaměřené na neustálé zlepšování v oblasti životního prostředí
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • respektovat příslušné zákony, předpisy a rozhodnutí
 • vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • identifikovat rizika jednotlivých pracovních činností ve všech oblastech jak ve vlastní organizaci, tak i u zákazníků, kterým je poskytovaná služba
 • plnit cíle a cílové hodnoty v oblasti zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • dodržovat pravidla bezpečnosti práce, zapojit všechny pracovníky a zajistit efektivnost realizovaných školení
 • rozvíjet programy zaměřené na neustálé zlepšování v bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Etický kodex

 • Vytváříme takové pracovní prostředí, kde profesionálním a efektivním jednáním dosahujeme stanovených cílů.
 • Ke všem činnostem přistupujeme poctivě, čestně, eticky a podporujeme různé úhly pohledu, které do společné práce přinášíme.
 • Průběžně zkoumáme a přehodnocujeme přístupy ke své práci a kreativně hledáme nové cesty pro budoucnost.
 • Zákazník nás nikdy neruší v práci. Neděláme mu laskavost, že mu sloužíme, ale on dělá laskavost nám, že nám dává příležitost.
 • Zákazník je někdo, kdo k nám přichází se svým přáním. Naší snahou je jeho přání splnit, a to optimálně jak pro něho, tak pro nás.
 • Vzájemnou podporou a otevřenou spoluprácí dosahujeme našich společných cílů.
 • Zákazník je partnerem, který nám umožňuje dosažení podnikatelských i osobních cílů.
 • O zákaznících, o své společnosti, nadřízených i spolupracovnících mluvíme vždy s úctou a respektem.
 • Zákazníka je mnohem lepší a snazší si udržet, než si ho znovu získat.
 • Našim zákazníkům poskytujeme takovou péči, která nejlépe odpovídá jejich potřebám
 • Přihlásili jsme se k Etickému kodexu obchodníka v energetických odvětvích, který byl vyhlášen Energetickým regulačním úřadem.

Certifikáty a osvědčení

Máme zavedený a certifikovaný systém managementu kvality podle standardu ISO 9001 v platném znění. Tento systém nám pomáhá lépe zajistit a garantovat vyšší kvalitu poskytovaných služeb. Jako držitel certifikátu ISO 9001 dáváme klientovi jistotu, že jsme schopni dostát svým závazkům.>> (foto certifikát)

 

Máme zavedený a certifikovaný systém environmentálního managementu podle standardu ISO 14001 v platném znění. V rámci environmentální politiky naší společnosti je hlavní prioritou kromě jiného šetrný a ohleduplný postoj k životnímu prostředí. Upřednostňujeme výrobu energií ze zdrojů využívajících obnovitelných energií. Velmi dobře si uvědomujeme své závazky vůči životnímu prostředí. Investovali jsme proto značné finanční prostředky do ekologizace našich zdrojů, které tak splňují všechny zákonné limity. >> (foto certifikát)

 

Máme zavedený a certifikovaný systém managementu bezpečnosti práce podle standardu ISO 45001 v platném znění. Samozřejmostí je pro nás péče o naše zaměstnance a zajištění bezpečnosti pro osoby pohybující se v našich areálech.>> (foto certifikát)

 

Máme zavedený systém managementu bezpečnosti informací podle standardu ISO 27001 v platném znění.