Kogenerační jednotky
Jaké jsou výhody instalace kogeneračních jednotek?
 • vysoká účinnost výroby elektrické a tepelné energie (80 až 95 %)
 • snížení ceny silové elektřiny a tepla
 • snížení hodnoty rezervovaného příkonu energií objektu či areálu
 • minimalizace plateb za distribuci energií
 • finanční úleva na ekologické dani ze zemního plynu
 • využití KGJ jako nouzového zdroje elektrické energie
 • možnost výroby chladu (tzv. trigenerace)
 • ekologický způsob výroby energií
Kde všude je možné využít kogenerační jednotky?
 • nemocnice
 • školy, menzy
 • hotely
 • průmyslové podniky
 • bytové komplexy
 • zábavní, sportovní a obchodní centra
Společnost České teplo nabízí:
 • posouzení uplatnění kogeneračních jednotek v energetickém systému klienta
 • technicko - ekonomickou studii zhodnocení návratnosti investice
 • komplexní inženýrink
 • výstavbu a provozování systému KGJ
Princip kogeneračních jednotek:

Kogenerační jednotky (KGJ) jsou zařízení, která slouží ke sdružené výrobě elektrické a tepelné energie, případně i chladu (tzv. trigenerace). Základními stavebními prvky jsou nejčastěji spalovací motor, který pohání generátor a systém tepelných výměníků, s jejichž pomocí se odvede a následně zužitkuje odpadní teplo, které vzniká při výrobě elektrické energie. Vstupním palivem pro kogenerační jednotky je převážně zemní plyn. V poslední době se ale ve větší míře uplatňují i další paliva jako bioplyn, skládkový plyn atd. Vyrobená elektřina se používá pro vlastní spotřebu objektu či areálu (ostrovní režim), nebo se dodává do veřejné distribuční soustavy. V tomto případě hovoříme o tzv. paralelním provozu KGJ. Vyrobená tepelná energie se nejčastěji využívá k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody, ohřevu bazénů, technologickým účelům atp.